Share video ngay – trúng note 7 liền tay

SHARE VIDEO NGAY – TRÚNG NOTE 7 LIỀN TAY

28.07.2016 – 15:37:47/Từ 28.07.2016 tới 11.08.2016

Mừng Si&ecircu Thị Điện M&aacutey – Nội Thất Chợ Lớn&nbspch&iacutenh cụm từc đạt trói buộc mốc xì phục vụ dò kh&aacutech cụm từ 45 triệu. Nh&acircn sự kiện đặc biệt, c&ugraveng Share video đặt c&oacute nhịp tang th&agravenh đơn trong suốt những người đầu ti&ecircn sở hữu Note 7 tại Việt Nam nh&eacute

1. GIẢI THƯỞNG

– 01 Điện thoại Samsung Galaxy Note 7 trừng phạt gi&aacute 19.990.000 Đ (Gi&aacute dự toan)

2. C&AacuteCH CHƠI

Bước 1:&nbsp Like fanpage Si&ecircu Thị Điện M&aacutey – Nội Thất Chợ Lớn

Bước 2:&nbsp Like v&agrave san sẻ b&agravei viết lách n&agravey ở chế độ c&ocircng khai: click xem b&agravei viết lách

Bước 3: Trả lãi c&acircu hỏi: Điện M&aacutey chợ Lớn đ&atilde phục vụ bao nhi&ecircu triệu dò kh&aacutech&nbsp?

v&agrave Comment T&ecircn, 4 mạng chót CMND (chứng minh nh&acircn d&acircn)

VÍ DỤ: Si&ecircu Thị Điện M&aacutey – Nội Thất Chợ Lớn phục vụ 45 triệu dò kh&aacutech

NGUYEN VAN A_ 1234&nbsp (Đáp án hợp l&ecirc̣)

Note: Nhớ Tag t&ocirći thi&ecirc̉u 7 bạn b&egrave cụm từ m&igravenh v&agraveo đặt khuấy động cá nhởi nh&eacute

3. THỂ LỆ CHƯƠNG TR&IgraveNH

3.1. Quy toan t&iacutenh áp giải

-&nbsp BTC sẽ tiến h&agravenh kí thăm may mắn v&agrave lựa ra 1 d&atildey mạng gồm 4 con mạng may mắn đặt x&aacutec toan người tr&uacuteng thưởng. V&agrave qu&aacute tr&igravenh n&agravey sẽ đặt ph&aacutet s&oacuteng trực tiếp tr&ecircn&nbspFanpage Điện M&aacutey Chợ Lớn&nbspv&agraveo 15h ng&agravey 16/8/2016 (dự toan)

-&nbsp&nbspNgười trúng thưởng là người đáp đ&uacuteng c&acircu hỏi cụm từ chương tr&igravenh v&agrave có 4 mạng chót CMND tr&ugraveng hay cận nhất cùng 4 con mạng may mắn và thực hi&ecirc̣n đ&acirc̀y đủ các bước tr&ecircn. Trường hợp có nhi&ecirc̀u đáp án trả lời đ&uacuteng, trùng và g&acirc̀n nh&acirćt sẽ ưu ti&ecircn người dự trước.

– Đ&aacutep &aacuten phù hợp cụm từc phải thực hành đ&uacuteng theo quy tr&igravenh m&agrave ban tổ chức đem ra. Những đ&aacutep &aacutep kh&ocircng phù hợp cụm từc bị hủy kết quả dự thi v&agrave kh&ocircng đặt t&iacutenh áp giải. Trường phù hợp giao áp giải BTC ph&aacutet bây giờ người nhởi kh&ocircng thực hành đ&uacuteng quy chế dự thi áp giải thưởng sẽ bị hủy.

-&nbsp Người tr&uacuteng thưởng phải c&oacute th&ocircng tin tr&ugraveng khuýp cùng th&ocircng tin tr&ecircn CMND. BTC c&oacute quyền hủy áp giải phải kh&ocircng chi hay c&oacute h&agravenh vi ăn gian, dùng CMND kh&aacutec đặt dự game.

– Mỗi người chỉ đặt d&ugraveng 1 t&agravei khoản facebook, 1 mạng chứng minh nh&acircn d&acircn, comment 1 dò v&agrave kh&ocircng chỉnh chữa.

– Mini Game kết th&uacutec v&agraveo l&uacutec 24h ng&agravey 11/8/2016 v&agrave thời kì giao thưởng ng&agravey 19/8/2016 (dự toan)

3.2 Quy toan chung

– Kh&ocircng &aacutep dụng cho t&agravei khoản săn áp giải thưởng. C&aacutec t&agravei khoản kh&ocircng hoạt động đền xuy&ecircn, kh&ocircng c&oacute (tối thiểu 50) bạn b&egrave l&agrave người Việt Nam, kh&ocircng c&oacute tương t&aacutec cùng bạn b&egrave tr&ecircn trang c&aacute nh&acircn, t&agravei khoản mạo, ảo, t&agravei khoản lập sau ng&agravey&nbsp 27/07/2016 đều kh&ocircng đặt dự.

– Bất căn cứ người nhởi n&agraveo dùng c&aacutec h&igravenh cụm từc ăn gian như deactive Fb, l&agravem tráo thay comment sau khi kết th&uacutec game… sẽ đặt xem l&agrave phạm quy

– Phần thưởng kh&ocircng c&oacute gi&aacute trừng phạt quy tráo th&agravenh tiền mặt, kh&ocircng tráo giả.

– Giải thưởng&nbsp đặt giao trực tiếp tại Si&ecircu Thị Điện M&aacutey – Nội Thất Chợ Lớn quận&nbsp 5

– Sau&nbsp 10 ng&agravey phải người nhởi kh&ocircng li&ecircn hệ cùng BTC, hay người nhởi kh&ocircng tới dấn áp giải, áp giải thưởng sẽ đặt hủy.

– Mọi trường phù hợp BTC l&agrave người đem ra quyết toan chót c&ugraveng

4. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Nh&acircn vi&ecircn c&ocircng ty TNHH Cao Phong kh&ocircng đặt ph&eacutep dự chương tr&igravenh n&agravey

– C&ocircng d&acircn Việt Nam từ 16 tu&ocirc̉i trở l&ecircn .